Hírek

Elérhetőségek

Ajánlattételi felhívás

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
műszaki tervdokumentáció elkészítésére (csapadékvíz-gazdálkodás)

1. Ajánlatkérő szerv megnevezése, székhelye:
Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)

2. Jelen ajánlati felhívás:
Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)
Beszerzések lebonyolításának szabályzata alapján készült.

3. Ajánlattételi határidő:
Az ajánlati felhívás ajánlattevő részére történő közvetlen megküldésével, továbbá az Csobánka Község Önkormányzat honlapján történő közzétételével indul.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. július 31. (hétfő) 10.00 óra

4. A beszerzés tárgya: 
A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt PM_CSAPVÍZGAZD_2017 kódszámú „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázat során Csobánka Község Önkormányzata, mint pályázó számára műszaki tervdokumentáció összeállítása (tervezői feladatok) a település védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat létesítésére, fejlesztésére, illetve vízkár-elhárítási célt szolgáló tározó építésére a 6. pontban részletezettek szerint.

5. A teljesítés helye, az ajánlatok benyújtásának helye:
Csobánkai Polgármesteri Hivatal, 2014 Csobánka, Fő út 1.
A pályázatokat elegendő egy példányban, lezárt borítékban benyújtani.
A pályázat elektronikus úton is benyújtható a polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címre.

6. Az ajánlat tartalmi része: 

Az ajánlattevő feladata a pályázati útmutatóban foglalt előírások figyelembe vételével a pályázati dokumentáció összeállításán belül:

- műszaki leírás, műszaki tervek elkészítése, megfelelő méretarányos léptékhelyes ábrázolással, létesítményjegyzék és helyszínrajzok készítése,
- a tervezett belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat létesítése, fejlesztése (kiemelt figyelemmel a Nádas u., Üdülők útja, Kossuth Lajos u., Mária u., Ősz u., Napsugár u. és Szabadsághegy u.), illetve a belterület védelmét szolgáló, vízkár-elhárítási célt szolgáló tározó (Csobánka külterület 016/2 hrsz.) tervezésénél figyelembe veendő alábbi követelmények megtartása:
• a fejlesztésnek illeszkednie kell a területi adottságokhoz és figyelembe kell venni az érvényes vízgyűjtő-gazdálkodási tervet,
• a belterület csapadékvíz-elvezető hálózatának tervezésekor figyelembe kell venni a meder megfelelő méretezését, törekedni kell a csapadékvíz-elvezető rendszer terhelésének csökkentésére,
- tervezői nyilatkozattal igazolni szükséges, hogy a tervezett fejlesztés csökkenti a korábbi 10 évben bekövetkezett káresemények mértékét, gyakoriságát,
- szükséges bemutatni a vízvisszatartás és a késleltetett levezetés tervezett módját,
- Helyi Építési Szabályzatot alapul véve szükséges a tervezett fejlesztés nyomán az érintett utcákban/településrészen található védendő értékek feltüntetése mellett,
- részletes tervezői költségvetés elkészítése.

Az ajánlattevőnek ajánlatát az alábbi részletezettséggel és tételek szerint szükséges megadnia.

a) újonnan épített nyílt csapadékvíz-elvezető árok: Ft/fm
b) burkolattal ellátott újonnan épített nyílt csapadékvíz-elvezető árok: Ft/fm
c) felújított nyílt csapadékvíz-elvezető árok: Ft/fm
d) burkolattal ellátott felújított nyílt csapadékvíz-elvezető árok: Ft/fm
e) újonnan épített zárt csapadékvíz-elvezető árok: Ft/fm
f) felújított zárt csapadékvíz-elvezető árok: Ft/fm
g) épített tározó: Ft/m3
 
7. Általános és szakmai kikötések:
Az ajánlattevőnek tervezői jogosultsággal kell rendelkeznie, melyet okirattal szükséges igazolnia.
A pályázat nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

8. A pályázat eredményéről az ajánlatkérő az ajánlattevőket a lezáró döntését követően 8 napon belül írásban tájékoztatja. A lezáró döntés meghozatalára Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.

9. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a beszerzési eljárás – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására. Az ajánlatok érvénytelenségére és az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan Csobánka Község Önkormányzat Beszerzések lebonyolításának szabályzata rendelkezései az irányadóak.

A pályázattal kapcsolatosan egyéb információ a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban Viza Zsuzsanna műszaki ügyintézővel kérhető. Cím: 2014 Csobánka, Fő út 1., tel: 06/26-320-020/22. mellék, elektronikus úton: telepulesgazda@csobanka.hu  

Csobánka, 2017. július 17.


                Winkler Sándor Józsefné
                        polgármester