Hírek

Elérhetőségek

Ajánlattételi felhívás

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
műszaki tervdokumentáció elkészítésére (egészségügyi intézmény fejlesztése)

1. Ajánlatkérő szerv megnevezése, székhelye:
Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)

2. Jelen ajánlati felhívás:
Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)
Beszerzések lebonyolításának szabályzata alapján készült.

3. Ajánlattételi határidő:
Az ajánlati felhívás ajánlattevő részére történő közvetlen megküldésével, továbbá az Csobánka Község Önkormányzat honlapján történő közzétételével indul.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. július 31. (hétfő) 10.00 óra

4. A beszerzés tárgya: 
A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt PM_EUALAPELLATAS_2017 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázat során Csobánka Község Önkormányzata, mint pályázó számára műszaki tervdokumentáció összeállítása (tervezői feladatok) a pályázati kiírásnak megfelelő új épület építése 100 %-os önkormányzati tulajdonú építési telken (Csobánka belterület 160 hrsz.) tárgyában a 6. pontban részletezettek szerint, abból a célból, hogy a településen lévő több egészségügyi szolgáltatás egy 100 %-osan az Önkormányzat tulajdonába kerülő épületbe integrálódjon. 

5. A teljesítés helye, az ajánlatok benyújtásának helye:
Csobánkai Polgármesteri Hivatal, 2014 Csobánka, Fő út 1.
A pályázatokat elegendő egy példányban, lezárt borítékban benyújtani.
A pályázat elektronikus úton is benyújtható a polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címre.

6. Az ajánlat tartalmi része: 

Az ajánlattevő feladata a pályázati útmutatóban és az ahhoz kapcsolódó építészeti segédletben foglalt előírások figyelembe vételével a pályázati dokumentáció összeállításán belül:

- műszaki leírás, műszaki tervek elkészítése, létesítményjegyzék,
- a rövid műszaki leírásnak tartalmaznia kell:
• az épület és telekadatokat,
• a helyiséglistát m2 adatokkal,
• a tervezett infrastrukturális fejlesztések szöveges leírását külön részletezve az energiahatékonysági beruházásokat, valamint
• a fotódokumentációt a meglévő állapotról,
- átnézeti helyszínrajzok, vázlatrajzok (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása), tervrajz és látványterv elkészítése,
- rehabilitációs környezettervező szakmérnöki/szakértői feladatok ellátása (a műszaki előkészítés, a tervezés és a műszaki megvalósítás során) az akadálymentes előírásoknak való megfelelőség és a megfelelő kivitelezés érdekében (az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés szempontjából releváns részének az OTÉK előírásainak meg kell felelnie),
- a műszaki dokumentumok részeként akadálymentesítési tervfejezet elkészítése,
- részletes tervezői költségbecslés és költségvetés elkészítése.

7. Általános és szakmai kikötések:
Az ajánlattevőnek tervezői jogosultsággal kell rendelkeznie, melyet okirattal szükséges igazolnia.
A pályázat nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

8. A pályázat eredményéről az ajánlatkérő az ajánlattevőket a lezáró döntését követően 8 napon belül írásban tájékoztatja. A lezáró döntés meghozatalára Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.

9. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a beszerzési eljárás – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására. Az ajánlatok érvénytelenségére és az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan Csobánka Község Önkormányzat Beszerzések lebonyolításának szabályzata rendelkezései az irányadóak.

A pályázattal kapcsolatosan egyéb információ a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban Viza Zsuzsanna műszaki ügyintézővel kérhető. Cím: 2014 Csobánka, Fő út 1., tel: 06/26-320-020/22. mellék, elektronikus úton: telepulesgazda@csobanka.hu  

Csobánka, 2017. július 17.


                Winkler Sándor Józsefné
                       polgármester