Hírek

Elérhetőségek

Ajánlattételi felhívás - Ady Endre utcai „vis maior jellegű” támfalomlás helyreállítására vonatkozó tervdokumentáció elkészítésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Csobánka, 675 helyrajzi számú Ady Endre utcai „vis maior jellegű” támfalomlás helyreállítására vonatkozó tervdokumentáció elkészítésére

 

1. Ajánlatkérő szerv megnevezése, székhelye:

Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)

 

2. Jelen ajánlati felhívás:

Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)
Beszerzések lebonyolításának szabályzata alapján készült.

 

3. Ajánlattételi határidő:

Az ajánlati felhívás ajánlattevő részére történő közvetlen megküldésével, továbbá Csobánka Község Önkormányzat honlapján történő közzétételével indul.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2020. február 6. (csütörtök) 10.00 óra

 

4. A beszerzés tárgya:  

„Csobánka vis maior jellegű támfalomlás helyreállítása az önkormányzati tulajdonú Ady Endre (hrsz.: 675) utcában (Ebr42: 469 843)” projekt megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése a jelen felhívás mellékletét képező szakértői véleményben foglaltak figyelembe vételével.

 

5. A teljesítés helye, az ajánlatok benyújtásának helye:

             Csobánkai Polgármesteri Hivatal, 2014 Csobánka, Fő út 1.

A pályázatokat elegendő egy példányban, lezárt borítékban benyújtani.

A pályázat elektronikus úton is benyújtható a polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címre.

 

6. A tervezési dokumentáció tartalmi része és tervezési kritériumok:

Az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció tartalmi része és tervezési kritériumok (az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. melléklete szerint a következő bontásban:

 • talajmechanikai feltárások

  • fúrások

  • laborvizsgálatok

  • kiértékelés

 • engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése

  • geodéziai felmérés

  • közműszolgáltatókkal történő egyeztetés lefolytatása

  • statikai számítások

  • költségbecslés készítése árazott és árazatlan változatban is, mely a támogatói okirat és döntési adatlap megérkezését követően felülbírálásra kerül a támogatás függvényében

  • rajzi munkarészek

  • műleírás:

   • útra

   • támfalra

     

    A tervek benyújtásának módja: digitalizált és papír alapú változatban egyaránt 6 pédányban.

 

7. Általános és szakmai kikötések:

 

 • tervezői jogosultság igazolása geotechnikai tervezési szakterületen (GT)

 • átláthatósági nyilatkozat

 8. Az ajánlatok értékelési szempontja

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás[1]

 

9. A pályázat eredményéről

 

 • Az ajánlatkérő az ajánlattevőket a lezáró döntését követően 8 napon belül írásban tájékoztatja. A lezáró döntés meghozatalára Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.

   

 • Az ajánlatkérő a vis maior pályázat Belügyminisztérium által történő elbírálásáról szóló értesítést követően a döntési adatlapon megadott tervezői díjak alapján a nyertes ajánlattevővel pontosítja a tervezési díj összegét.

   

 • Eredménytelen a beszerzési eljárás ha:

  • nem nyújtottak be árajánlatot;

  • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az árajánlatkérésben foglalt feltételeknek;

  • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek;

  • az Árajánlatot tevő árajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt;

  • egyik Árajánlatot tevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb Árajánlatot tevő sem tett megfelelő árajánlatot, figyelemmel az Árajánlatot kérőnek a beszerzés tárgyára fordítható előirányzata összegére, és az árajánlat fedezetére vállalt fizetési kötelezettség kiegészítése nem biztosított;

  • nem a felkért Árajánlatot tevők nyújtották be az árajánlatot;

  • egyéb módon nem felel meg az árajánlati felhívásban, vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

    

 

10. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenértéket a nyertes Ajánlattevő által – a teljesítés igazolását követően – a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően átutalással teljesíti, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

 

11. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a beszerzési eljárás – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására. Az ajánlatok érvénytelenségére és az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan Csobánka Község Önkormányzat Beszerzések lebonyolításának szabályzata rendelkezései az irányadóak.

 

A pályázattal kapcsolatosan egyéb információ a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban Márton Zsuzsa műszaki ügyintézőnél kérhető. Cím: 2014 Csobánka, Fő út 1., tel: 06/26-320-020/22. mellék, elektronikus úton: marton.zsuzsa@csobanka.hu

 

Csobánka, 2019. január 31.                          

 

 

Völgyes József

                                                                                                polgármester

 

[1] összességében legkedvezőbb ajánlat is válaszható, de akkor minőségi értékelési szempontokat is meg kell határozni

 

Letölthető dokumentum: Ajánlattételi felhívás - Ady Endre utcai „vis maior jellegű” támfalomlás helyreállítására vonatkozó tervdokumentáció elkészítésére

Mellékelt szakértői vélemény