Hírek

Elérhetőségek

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - Belső ellenőrzési feladatok ellátásáról

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerinti belső ellenőrzési feladatok ellátása céljából a következő ajánlattételi felhívást teszi közzé:

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Belső ellenőrzési feladatok ellátására

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):
 
Csobánka Polgármesteri Hivatal
2014 Csobánka, Fő út 1.
Kapcsolattartó neve: dr. Imre Gábor jegyző
Telefon: 06-26/320-020
Fax: 06-26/520-010
E-mail: polgarmesterihivatal@csobanka.hu

2. A szolgáltatás tárgya:
 
Jelen ajánlatkérési felhívás alapján kiválasztásra kerülő vállalkozó feladata lesz különösen:
 • Az éves feladatellátás érdekében kockázatelemzés végzése a belső ellenőrzési kézikönyv és kormányrendelet előírásai szerint.
 • Az ellenőrzéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása.
 • Az ellenőrzési program és az ellenőrzés megkezdéséhez, lefolytatásához szükséges dokumentumok összeállítása.
 • Az ellenőrzési tevékenysége során az ellenőrzési programban foglaltak végrehajtása.
 • Az ellenőrzött szerv vezetőjét és az önkormányzat jegyzőjét tájékoztatni tevékenysége megkezdéséről, befejezéséről és az ellenőrzést végző személy(ek) megbízólevelét bemutatni.
 • Az ellenőrzés során a programban foglaltak szerint az objektív véleménye kialakításához elengedhetetlen dokumentumokat és körülményeket megvizsgálni.
 • Megállapításait tényszerűen, a valóságnak megfelelően írásba foglalni, ellenőrzési jelentést készíteni, az ellenőrzési jelentés tervezetét az ellenőrzött szerv vezetőjével egyeztetni.
 • Az ellenőrzési jelentés aláírását követően az ellenőrzési jelentést az illetékes költségvetési szerv vezetőjének és az önkormányzat jegyzőjének átadni.
 • A tudomására jutott összeférhetetlenségi ok haladéktalan jelentése az önkormányzat jegyzőjének.
 • Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési-, kártérítési-, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó bűncselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanújáról haladéktalanul jelentést tenni a jegyzőnek, a megállapításokról jegyzőkönyvet készíteni az illetékes költségvetési szerv vezetőjével.
 • Az ellenőrzött szervnél a biztonsági szabályokat és a munkatervet figyelembe venni és betartani.
 • A tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti titkot megőrizni.
 • Az ellenőrzés során készített iratokat és iratmásolatokat az ellenőrzés dokumentációjában megőrizni.
 • A költségvetési szerv pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszeréhez kapcsolódó minden lényeges megállapításról, az esetleges fejlesztési javaslatairól az ellenőrzési jelentésben tájékoztatást adni.
 • Az ellenőrzések lezárását követően a külön rendelkezések szerinti nyilvántartásokat vezetni, éves összefoglaló jelentést a Polgármesteri Hivatal részére elkészíteni.

3. A benyújtandó ajánlati dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a felhívásban szereplő munkára vonatkozó szerződés tervezet
 • referencia munkák felsorolása

4. Az ajánlat benyújtása

Benyújtási cím: Csobánka Polgármesteri Hivatal, 2014 Csobánka, Fő út 1.

Benyújtási határidő: 2020. január 08.(szerda) 09:00

Az ajánlatot egy eredeti példányban papír alapon vagy szkennelve e-mailen kell a Csobánkai Polgármesteri Hivatalhoz benyújtani.

Személyes benyújtás esetén a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán kell az ajánlatot leadni a jelzett határidőig, postai kézbesítés esetén az ajánlatnak a kitűzött határidőig kell ajánlatkérőhöz megérkeznie, e-mailen a jegyzo@csobanka.hu címre kell az ajánlatot benyújtani fenti határidőig.

5. Ajánlatok bontása:

A pályázatok bontási ideje 2020. január 08. 10:00 óra.

A bontáson csak az ajánlatkérő, ajánlattevő, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

6. Ajánlatok értékelési szempontjai: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, az összességében legkedvezőbb ajánlat.

7. Eredményhirdetés

A beszerzési eljárásban a döntés meghozatalára a polgármester jogosult. A beszerzési eljárás eredményéről az ajánlatkérő az ajánlattevőket, a döntést követően 8 munkanapon belül írásban (e-mail, levél vagy fax) tájékoztatja.

Az ajánlatkérő nevében eljáró polgármester fenntartja a jogot a beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására, amennyiben egy ajánlat sem érkezik vagy mutatkozik megfelelőnek.

8. Egyéb információk

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy részajánlat nem tehető, az eljárás során hiánypótlási felhívásra lehetőség nincs, valamint a munkálatok elnyerése esetén előlegfizetése kizárt.

9. Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének, az önkormányzat honlapján történő közzétételének napja: 2019. december 12.

 

Csobánka, 2019. december 12.

dr. Imre Gábor

jegyző