Hírek

Elérhetőségek

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - Csobánka Község Önkormányzata, hivatala és intézményeinek a GDPR adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására

1. A BESZERZŐ ADATAI

 

Csobánkai Polgármesteri Hivatal

 

2014 Csobánka, Fő út 1.

Email: polgarmesterihivatal@csobanka.hu

KRID: 300124332

 

2.A BESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA

Közbeszerzési értékhatár alatti, ajánlattevők közvetlen felkérésével, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XIV. fejezete szerint.

 

3. A BESZERZÉS TÁGYA, MENNYISÉGE

 

Csobánka Község Önkormányzata, hivatala és intézményeinek a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 egységes adatvédelmi rendelete (továbbiakban: Rendelet) értelmében a 39. cikk (1) bekezdésében meghatározott és felsorolt adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására, havi átalánydíjas megbízás keretében, 2020. július 1. napjától, a következő intézmények tekintetében:

 • Csobánkai Polgármesteri Hivatal (2014 Csobánka, Fő út 1.)

 • Borostyán Természetvédő Óvoda (2014 Csobánka, Fő út 11.)

A Rendelet 37. cikk (5) bekezdése, a 39. cikke és (97) preambulum bekezdése, valamint az Európai Unió a 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoportjának 16/HU WP 243 rev.01 számú jelentésben és a NAIH/2018/1272/2/V. állásfoglalásában lefektetett kritériumoknak való megfelelést kérjük igazolni az ajánlatban.

 

Mennyiség: 24 hónap

 

4. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE/TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA

 

24 hónap, havonkénti elszámolással számla ellenében utólag, 15 napos fizetési határidővel.

 

5. TELJESÍTÉS HELYE:

 

Csobánkai Polgármesteri Hivatal (2014 Csobánka, Fő út 1.)

 

6. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenértéket a nyertes Ajánlattevő által – a teljesítés igazolását követően – a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően átutalással teljesíti, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

 

7.AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA

Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli az ajánlatokat. Az értékelési szempontok a következők:

 

Részszempont

Súlyszám

1.   Ajánlattételi ár

80

2.   Referencia

20

 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelésekor adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.

 

Az értékelés módszere:

Az értékelés minden résszempont esetén lineáris arányosítással történik.

A pontszámok megadása: az egyes részszempontok értékelésekor a legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális pontszámot (10), a legkedvezőtlenebb a minimális pontszámot (1).

Ajánlatkérő számára az 1. részszempont esetén kisebb, a 2. részszempont esetén a nagyobb értékű vállalás a kedvezőbb.

Lineáris arányosítás esetén amennyiben a legkedvezőbb és a legkedvezőtlenebb ajánlati elem azonos értékű - - azaz mindegyik ajánlati érték azonos – mindegyik ajánlat maximális pontszámot kap az adott részszempont értékelésekor.

Az egyes részszempontok adott pontszámokat az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorozva, valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Törtek esetén Ajánlatkérő a pontszámokat két tizedesjegyre kerekíti.

 

Pontozási módszer:

      A vizsgált – A legkedvezőtlenebb

P= ---------------------------------- (P max – P min) + P min

      A legkedvezőbb – A legkedvezőtlenebb

 

ahol:

P                                  a vizsgált ajánlati elem adott vonatkozó pontszáma

P max                                                         a pontszám felső határa (10)

P min                                                         a pontszám alsó határa (1)

A legkedvezőbb                                     a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A legkedvezőtlenebb   a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált                                                 a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

 

 

8. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE

Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania.

 

9. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ

Ajánlattételi határidő időpontja: 2020. év június hónap 3. nap 10 óra 00 perc

 

10. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA

Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja.

 

11. EGYÉB INFORMÁCIÓ

A) Az ajánlatot cégszerűen aláírva személyesen, vagy elektronikus úton (szkennelt formában) kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérő 1. pontban megjelölt kapcsolattartójához.

B) Az ajánlat részeként az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kell benyújtani:

 • A pályázóval való szerződéskötéshez szükséges adatokat tartalmazó szerződéstervezetet,

 • Ajánlati árat, mértékét bruttó összegben megadva,

 • Az alkalmasságra való megfelelés igazolását,

 • Átláthatósági nyilatkozatot.

  C) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie.

  D) Ajánlatkérő a 9. pontban megállapított, illetve adott esetben meghosszabbított ajánlattételi határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.

  E) Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:

 • nem nyújtottak be árajánlatot;

 • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az árajánlatkérésben foglalt feltételeknek;

 • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek;

 • az Árajánlatot tevő árajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt;

 • egyik Árajánlatot tevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb Árajánlatot tevő sem tett megfelelő árajánlatot, figyelemmel az Árajánlatot kérőnek a beszerzés tárgyára fordítható előirányzata összegére, és az árajánlat fedezetére vállalt fizetési kötelezettség kiegészítése nem biztosított;

 • egyéb módon nem felel meg az ár az ajánlati felhívásban, vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek;

 • Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.

12. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA

2020. év május hónap 19. nap

 

13. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Nem releváns.

 

Tisztelettel:

…………………………….

Dr. Imre Gábor

jegyző