Hírek

Elérhetőségek

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS: Csobánkai Polgármesteri Hivatal irattárában található iratok rendbetétele, selejtezése és maradandó értékű iratainak levéltárba történő átadására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

 

A verseny tisztaságát, valamint a beszállítók esélyegyenlőségét biztosítva, ez úton kíván ajánlatot kérni Önöktől az alábbiak szerint:

 

1. A BESZERZŐ ADATAI

 

Csobánkai Polgármesteri Hivatal

 

2014 Csobánka, Fő út 1.

Email: polgarmesterihivatal@csobanka.hu

KRID: 300124332

 

2.A BESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA

Közbeszerzési értékhatár alatti, ajánlattevők közvetlen felkérésével, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XIV. fejezete szerint.

 

3. A BESZERZÉS TÁGYA, MENNYISÉGE

 

Csobánkai Polgármesteri Hivatal irattárában található iratok rendbetétele, selejtezése és maradandó értékű iratainak levéltárba történő átadása az alábbiak szerint:

 • az iratok rendbetétele év/főszám/tárgy és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével,

 • tételes selejtezési jegyzőkönyv elkészítése,

 • a maradandó értékű iratoknak az illetékes levéltárba szállítása szabvány dobozban, feliratozva, tételes átadás-átvételi jegyzőkönyvvel,

 • a kiselejtezett iratok excel táblázat készítése év/főszám/tárgy adatokkal,

 • a kiselejtezett iratok elszállítása és előírásszerű, zárt rendszerben történő papíripari megsemmisítése, jegyzőkönyves dokumentálása,

 • a tovább őrzendő iratok rendezése, az irodákban található anyagok irattárba helyezése, ottani rendezése

   

 

Mennyiség: kb. 300 ifm.

 

4. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE/TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA

 

Szerződésben foglaltak szerint.

 

5. TELJESÍTÉS HELYE:

 

Csobánkai Polgármesteri Hivatal (2014 Csobánka, Fő út 1.)

 

6. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenértéket a nyertes Ajánlattevő által – a teljesítés igazolását követően – a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően átutalással teljesíti, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

 

7.AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA

Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli az ajánlatokat. Az értékelési szempontok a következők:

 

Részszempont

Súlyszám

1.   Ajánlattételi ár

70

2.   Iratmegsemmisítés módja, dokumentáció

20

3.   Határidő

10

 

8. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE

Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania.

 

9. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ

Ajánlattételi határidő időpontja: 2020. év június hónap 25. nap 10 óra 00 perc

 

10. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA

Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja.

 

11. EGYÉB INFORMÁCIÓ

A) Az ajánlatot cégszerűen aláírva személyesen, vagy elektronikus úton (szkennelt formában) kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérő 1. pontban megjelölt kapcsolattartójához.

B) Az ajánlat részeként az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kell benyújtani:

 • A pályázóval való szerződéskötéshez szükséges adatokat tartalmazó szerződéstervezetet,

 • Ajánlati árat, mértékét bruttó összegben megadva,

 • Az alkalmasságra való megfelelés igazolását,

 • Átláthatósági nyilatkozatot.

  C) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie.

  D) Ajánlatkérő a 9. pontban megállapított, illetve adott esetben meghosszabbított ajánlattételi határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.

  E) Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:

 • nem nyújtottak be árajánlatot;

 • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az árajánlatkérésben foglalt feltételeknek;

 • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek;

 • az Árajánlatot tevő árajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt;

 • egyik Árajánlatot tevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb Árajánlatot tevő sem tett megfelelő árajánlatot, figyelemmel az Árajánlatot kérőnek a beszerzés tárgyára fordítható előirányzata összegére, és az árajánlat fedezetére vállalt fizetési kötelezettség kiegészítése nem biztosított;

 • egyéb módon nem felel meg az ár az ajánlati felhívásban, vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek;

 • Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.

12. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA

2020. év június hónap 10. nap

 

13. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Nem releváns.

 

Tisztelettel:

…………………………….

Dr. Imre Gábor

jegyző