Hírek

Elérhetőségek

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - Közétkeztetés biztosítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

közétkeztetés biztosítására

 

1. Ajánlatkérő szerv:

Ajánlatkérő neve:         

Csobánka Község Önkormányzata

Ajánlatkérő címe:         

2014 Csobánka, Fő út 1.

Ajánlatkérő telefonszáma:

06-26-320-020

Ajánlatkérő e-mail címe:

polgarmesterihivatal@csobanka.hu

Ajánlatkérő képviselője:

Winkler Sándor Józsefné polgármester

 

2. Jelen ajánlati felhívás:

Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)
Beszerzések lebonyolításának szabályzata alapján készült.

 

3. A beszerzés tárgya:  

Közétkeztetés biztosítása az óvodás, általános iskolás gyermekek, a szociális étkeztetésben részt vevők és a vendégétkezők számára. Az Ajánlattevő saját vagy bérelt főzőkonyhájában előállított (főzött), illetve elkészített hideg-meleg étel előállítására és az Ajánlatkérő ételkiosztó helyszíneire történő, hétfőtől-péntekig tartó kiszállítására kíván beszerzési eljárást lefolytatni.

 

4. Az ajánlat tartalmi része:    
 4.1 Az ajánlatkérés tárgyát képező szolgáltatás adatai:

 

4.1.1 Közétkeztetés nyújtásának várható időtartama:

2018. szeptember 1-től 2019. augusztus 31-ig (munkanapokon).

 

4.1.2. Közétkeztetés várható alakulása:

 • óvodai étkeztetés (3x étkezés):                                  140 fő,
 • iskolai étkeztetés (3x étkezés):                               48 fő,
 • szünidei gyermekétkeztetés (1x étkezés):              20 fő,
 • szociális étkeztetés (1x étkezés):                             5 fő,
 • vendégétkeztetés (felnőtt ebéd):                            45 fő.

 

 1. 4.2. Ételkiosztás helyszíne:

 

4.2.1. Borostyán Természetvédő Óvoda, 2014 Csobánka, Fő út 11.

4.2.2. Barcsay Jenő Általános Iskola Csobánkai Tagiskolája, 2014 Csobánka, Vörösvári út 12.

 

 1. 4.3. Minőségi és mennyiségi előírások:

 

A gyermekek étkeztetésére, a közétkeztetésben alkalmazandó táplálkozás-egészségügyre vonatkozó jogszabályok, utasítások tartalmazzák.

 

 1. 4.4. Ajánlati ár:

 

Az ajánlati árat az alábbi bontásban kell megadni egy-egy adagra vonatkozóan:

 

Megnevezés

Ajánlati ár

Ft/fő/nap+ÁFA

Óvodai 3x étkezés

 

Iskolai 3x étkezés

 

Felnőtt étkező ebéd

 

 

5. Ajánlatadási feltételek:

 

 • Ajánlattevő írásbeli kötelezettség-vállalása, hogy tevékenysége során a mindenkori, Magyarország központi költségvetését meghatározó jogszabály rendelkezései szerint jár el, lehetővé téve az önkormányzat számára a normatív állami támogatás igénylését és lehívását.
 • A működéshez szükséges engedélyek (meleg-konyhás és munkahelyi vendéglátó étkeztetésre működési engedélyének) megléte és másolatának becsatolása.
 • Három hónapnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány, egyéni vállalkozó esetében vállalkozó igazolvány hitelesített másolatának csatolása.
 • Ajánlattevő tevékenységének bemutatása, referenciák feltüntetésével.
 • Ajánlattevőnek a szolgáltatás működtetésével kapcsolatos elképzelései ismertetése írásban.
 • Ajánlattevő írásbeli nyilatkozata arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában nem áll végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás alatt.
 • Ajánlattevő írásbeli nyilatkozata arról, hogy a közétkeztetés során a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben foglalt rendelkezéseket a tevékenység folytatása során maradéktalanul betartja.
 • Ajánlattevő írásbeli nyilatkozata arról, hogy vállalja a közétkeztetés keretében hétfőtől péntekig  
  1. napi egyszeri meleg ebéd (a szociális- és vendégétkeztetésben részt vevők esetében is), tízórai és uzsonna kiszállítása az óvoda és az iskola konyhájára minden nevelési napon a vonatkozó élelmiszerhigiéniai szabályok betartásával, legkésőbb tízórai esetében 07,15-ig, ebéd és uzsonna esetében 11,15-ig; 
  2. az ételek kiszállítása a leadott létszámjelentés alapján külön-külön tárolóedényben történhet;
   Az igénybevevő köznevelési intézmények, valamint a szociális- és vendégétkeztetés esetén az Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a következő napra vonatkozó létszámadatokat reggel 9,00 óráig megadja a szolgáltatónak.
 • Ajánlattevő igazolása megfelelő képesítésű élelmezésvezető alkalmazásáról.
   

6. Ajánlattételi határidő:

 

Az ajánlati felhívás Ajánlattevő részére történő közvetlen megküldésével, továbbá az Csobánka Község Önkormányzat honlapján történő közzétételével indul.

            Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. július 31. (kedd) 10.00 óra

 

7. A teljesítés helye, az ajánlatok benyújtásának helye:
 
Az ajánlatok postai úton vagy személyesen zárt borítékban nyújthatók be a Csobánkai Polgármesteri Hivatal, 2014 Csobánka, Fő út 1. sz. alatti címére vagy személyesen. A postai benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták. A pályázatokat egy eredeti példányban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Közétkeztetési ajánlat”.

Hiánypótlásra minden ajánlattevőnek egy alkalommal van lehetősége. Az ajánlattétel nyelve: magyar.

 

8. A pályázat elbírálása:

 

Az eljárás során meghatározott bírálati szempont a legkedvezőbb ajánlati ár.

Érvénytelen az ajánlat, ha:

 • az ajánlattételi határidő után nyújtották be;
 • az ajánlattevőt az eljárásból kizárták, vagy nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;
 • amennyiben a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg;
 • amennyiben az ajánlati kötöttség beálltát követően módosítja az ajánlattevő;
 • amennyiben a hiánypótlás során módosítja az ajánlattevő az ajánlatát,
 • amennyiben az ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
 • amennyiben a Beszerzési Szabályzatban meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn ajánlattevővel szemben.

 

10. A beérkezett ajánlatokat az Ajánlatkérő Képviselő-testülete a 2018. augusztus hónapra tervezett rendkívüli ülésén bírálja el. Az Ajánlatkérő a döntésről valamennyi Ajánlattevőt írásban értesíti. Az Ajánlatkérő az ajánlati felhívás nyertesével határozott idejű szerződést köt. A szerződés az ajánlatkérésben szereplő feltételek és a benyújtott nyertes ajánlatban szereplő díjak alapján kerül összeállításra. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2018. augusztus 31-ig. A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az Ajánlatkérő a bírálati szempontok szerinti soron következő Ajánlattevővel szerződést köthet. A pályázat eredményéről az Ajánlatkérő az Ajánlattevőket a lezáró döntését követő 8 napon belül írásban tájékoztatja.

 

11. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot a beszerzési eljárás – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására. Az ajánlatok érvénytelenségére és az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan Csobánka Község Önkormányzat Beszerzések lebonyolításának szabályzata rendelkezései az irányadóak.

 

A pályázattal kapcsolatosan egyéb információ a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban dr. Filó-Szentes Kinga jegyzőnél kérhető. Cím: 2014 Csobánka, Fő út 1., tel: 06/26-320-020/16. mellék, elektronikus úton: jegyzo@csobanka.hu 

 

Csobánka, 2018. június 13.      

 

                                                                     Winkler Sándor Józsefné

                                                                                                        polgármester

 

 Az ajánlattételi felhívás pdf formátumban elérhető itt.