Hírek

Elérhetőségek

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére

 

 

A J Á N L A T T É T E L I     F E L H Í V Á S

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység elvégzésére Csobánka község területén

 

 

 

 1. Ajánlatkérő szerv megnevezése, székhelye:

Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)

 

 1. Jelen ajánlati felhívás:

Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)
Beszerzések lebonyolításának szabályzata alapján készült.

 

 1. Ajánlattételi határidő:

Az ajánlati felhívás ajánlattevő részére történő közvetlen megküldésével, továbbá Csobánka Község Önkormányzat honlapján történő közzétételével indul.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. szeptember 13. (csütörtök) 10.00 óra

 

 1. A beszerzés tárgya:  

A szennyvízcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése a megrendeléstől számított 72 órán belül a jogszabályi előírások szerint.

 

 1. Meghatározandó szolgáltatási díjtételek:

Az ingatlanokon keletkező 1 m3 háztartási szennyvíz összegyűjtésének, elszállításának és ártalommentes elhelyezésének forintban meghatározott nettó összege.

 

 1. A begyűjtés helye:

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési helye: Csobánka község közigazgatási területe, a lakosság létszáma 3453 fő. A település ingatlanainak mintegy 95-97%-a szennyvízcsatorna-hálózatra már rákötött.

 

 1. Általános és szakmai kikötések:

A pályázónak - legkésőbb a közszolgáltatási szerződés hatálybalépésekor - rendelkeznie kell:

 • a közszolgáltatás ellátásához szükséges hatósági engedéllyel rendelkező járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel, valamint olyan, a tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményében levő, hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, valamint azok tisztítására, fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező vállalkozással kötött szerződéssel;

 

 • olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek;

 

 • a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – köztisztasági munkagép- és járműkezelő településtisztasági szippantógép-kezelő szakképesítéssel rendelkező - szakemberrel;

 

 • a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel;

 

 • a közszolgáltatás ellátásához szükséges – legalább telefon alapú – ügyfélszolgálattal és ügyeleti rendszerrel.

Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában nem rendelkezik a pályázati kiírás tárgyát képező szolgáltatás végzéséhez szükséges, érvényes hatósági engedéllyel, úgy azt legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésének időpontjáig be kell, hogy mutassa Ajánlatkérőnek. Ennek elmulasztása esetén a pályázó nem kezdheti meg a közszolgáltatási tevékenységet, és a vele megkötött közszolgáltatási szerződés hatályát veszti. Csobánka Község Önkormányzata új pályázati eljárás keretében választja ki a közszolgáltatót.

 

 1. Csatolandó a pályázó részéről:

 

 • 30 napnál nem régebbi cégkivonatának másolata,
 • a közszolgáltatás teljesítésére való alkalmasságának alátámasztására szolgáló referenciaigazolások példányai,
 • nyilatkozat arról, hogy a vállalkozás nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban, illetve, hogy a pályázó a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadja és ajánlatát az eredményhirdetés időpontját követő legalább 30 napig fenntartja.

 

 1. A pályázó alkalmatlan, ha:

- nem rendelkezik az előírásoknak megfelelő hatósági engedéllyel,

- nem rendelkezik az előírásoknak megfelelő telephellyel, illetőleg nem jogosult ilyen telephely használatára,

- nem rendelkezik legalább 1 db a szolgáltatás ellátásához szükséges, érvényes forgalmi engedéllyel ellátott gépjárművel

- nem rendelkezik legalább 1 db edénnyel és 1 db kézi szerszámmal, amely a tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükséges

- nem rendelkezik legalább 1 fő szippantógép-kezelői engedéllyel rendelkező sofőrrel, és legalább 1 fő középfokú végzettséggel és legalább 3 éves cégvezetésben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező vezető tisztségviselővel,

- nem rendelkezik nyilvántartási információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel, illetve legalább papíralapú nyilvántartás vezetéséhez szükséges feltételekkel,

- nem rendelkezik legalább 1 db 1 éves időtartamú, az előző három év valamelyikében végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó referenciával.

 1. A teljesítés helye, az ajánlatok benyújtásának helye:

 

Csobánkai Polgármesteri Hivatal, 2014 Csobánka, Fő út 1.

A pályázatokat elegendő egy példányban, lezárt borítékban benyújtani.

A pályázat elektronikus úton is benyújtható a polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címre.

 

 1. A pályázat eredményéről az ajánlatkérő az ajánlattevőket a lezáró döntését követően 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja. A lezáró döntés meghozatalára Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.

 

 1. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a beszerzési eljárás – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására. Az ajánlatok érvénytelenségére és az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan Csobánka Község Önkormányzat Beszerzések lebonyolításának szabályzata rendelkezései az irányadóak.

 

A pályázattal kapcsolatosan egyéb információ a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban Viza Zsuzsanna műszaki ügyintézőnél kérhető a 06/26-320-020/22.mellék telefonszámon vagy elektronikus úton (viza.zsuzsa@csobanka.hu).

 

Csobánka, 2018. augusztus 6.

 

                                  

 

Winkler Sándor Józsefné

                                                                                                        polgármester

 

 

A felhívás letölthető innen.