Hírek

Elérhetőségek

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - Útkarbantartási feladatok ellátása 2020. évben Csobánka Község területén

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

   

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

 

A verseny tisztaságát, valamint a pályázók esélyegyenlőségét biztosítva, ez úton kíván ajánlatot kérni Önöktől az alábbiak szerint:

 

1. A BESZERZŐ ADATAI

 

Csobánka Község Önkormányzata

 

2014 Csobánka, Fő út 1.

Email: polgarmesterihivatal@csobanka.hu

KRID: 300124332

 

2.A BESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA

Közbeszerzési értékhatár alatti, ajánlattevők közvetlen felkérésével, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XIV. fejezete szerint.

 

3. A BESZERZÉS TÁGYA, MENNYISÉGE

Útkarbantartási feladatok ellátása 2020. évben Csobánka Község területén, 2020 augusztus 17. napjától vállalkozói keretszerződés keretében.

 

4. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE/TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA

Estei megbízás elvégzését követő műszaki átvétel és teljesítés igazolás birtokában elszámolással számla ellenében utólag, 15 napos fizetési határidővel.

 

5. TELJESÍTÉS HELYE:

Csobánka Község közigazgatási területe

 

6. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenértéket a nyertes Ajánlattevő által – a teljesítés igazolását követően – a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően átutalással teljesíti, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

 

7.AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA

Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli az ajánlatokat. Az értékelési szempontok a következők:

Részszempont

Súlyszám


1.  

Ajánlattételi ár

70


2.  

Referencia

20


3.  

Munkakezdési határidő

10

8. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE
 

Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania. 

9. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ

Ajánlattételi határidő időpontja: 2020. év augusztus hónap 10. nap 10 óra 00 perc

10. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA

Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a kiírást érvénytelenítse.

11. EGYÉB INFORMÁCIÓ

A) Az ajánlatot cégszerűen aláírva személyesen, vagy elektronikus úton (szkennelt formában) kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérő 1. pontban megjelölt kapcsolattartójához.

B) Az ajánlat részeként az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kell benyújtani:


-         

A pályázóval való szerződéskötéshez szükséges adatokat tartalmazó szerződéstervezetet,


-         

Ajánlati árat, mértékét bruttó összegben megadva,


-         

Az alkalmasságra való megfelelés igazolását,


-         

Átláthatósági nyilatkozatot.

C) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie.

D) Ajánlatkérő a 9. pontban megállapított, illetve adott esetben meghosszabbított ajánlattételi határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.

E) Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:


·        

nem nyújtottak be árajánlatot;


·        

az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az árajánlatkérésben foglalt feltételeknek;


·        

az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek;


·        

az Árajánlatot tevő árajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt;


·        egyik Árajánlatot tevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb Árajánlatot tevő sem tett megfelelő árajánlatot, figyelemmel az Árajánlatot kérőnek   a beszerzés tárgyára fordítható előirányzata összegére, és az árajánlat fedezetére vállalt fizetési kötelezettség kiegészítése nem biztosított;


·        

egyéb módon nem felel meg az ár az ajánlati felhívásban, vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek;

·        

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.

12. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA

2020. év július hónap 31. nap

13. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Az ajánlat keretén belül külön árat szükséges meghatározni alábbi tételekre:


-   aszfaltos utak kátyúzási munkáinak m2 árára, a következő műszaki tartalommal: javítandó aszfaltfelület körbevágása, burkolatbontás, törmelék elszállítás, felülettisztítás, kellősítés bitumenemulzióval, 5-7 cm vastag AC-11 kopó jelű aszfalt kézi bedolgozása, gépi tömörítéssel, emulziós körbekenéssel,


-      

mart aszfalt kiszállítás, m2 árára, a következők szerint: felület előkészítése 2-5 cm szintkülönbségek kiküszöbölésével történik, majd erre kerül a mart aszfalt melyet elterítenek, és hengerelnek

 


-      murvás, és egyéb nem szilárd burkolatú utak murva terítéses javításának folyóméter árára, 3 méter útszélesség esetén, következők szerint: 2-5 cm szintkülönbségek kiküszöbölésével történik, majd erre kerül a murva terítés, és hengerelés,

 


-      

murvás, és egyéb nem szilárd burkolatú utak saját anyaggal történő javításának folyóméter árára, 3 méter útszélesség esetén, következők szerint: a munka 2-5 cm szintkülönbségek kiküszöbölésével, síkba marással történik, majd a felszedett anyag kerül a szükséges részekre visszadolgozásra, és hengerelésre,

 


-      

két rétegű aszfaltozás m2 ára, meleg aszfalt kopóréteggel: úttükör kialakítása, 7-10 cm-es vastagságban kő terítéssel, tömörítéssel, majd erre 5-7 cm meleg aszfalt terítése finisherrel, gépi tömörítéssel,

 


-      

nyílt, burkolat nélküli vízelvezető árok készítése 40x60, vagy 40x70 cm-es trapéz szelvénnyel, folyóméter áron,

 


-      

nyílt árkok tisztítása gépi munkával, folyóméter áron a kitermelt hordalék településen belüli lerakásával,

 


-      

felszín alatti vízelvezető rendszerek átfúrása, tisztítása 200-600 mm-es csőmérettel kalkulálva, folyóméter áron, a kitermelt hordalék településen belül történő lerakásával,

 


-   munkagépek óradíja az esetleges kiállás díjának külön feltüntetése mellett alábbiaknál: csúszó kormányzású gép, gumikerekes forgó kotró, és homlokrakodó, a rendelkezésre álló adapterek felsorolásával.

 

 

 

Tisztelettel:

 

Völgyes József

polgármester