Hírek

Elérhetőségek

Álláspályázat - Borostyán Természetvédő Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

 

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

 

Borostyán Természetvédő Óvoda

 óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására

 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, öt évre, 2019. január 31. napjától 2023. július 31. napjáig szól.

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 11. 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltakra. Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése; a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás; az óvodáskorú gyermekek óvodai nevelésének megszervezése; az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása; kapcsolattartás a fenntartóval.

 

Illetmények és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7-8. melléklete, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti rendelkezések az irányadóak. Jelenleg az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak tekintetében béren kívüli jutatást 12.000 Ft/fő/hó összegben biztosít a fenntartó munkahelyi meleg étkeztetés formájában.

 

Pályázati feltételek:

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. § (1) bekezdés b) és c) pontja alapján büntetlen előélet (ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt) és cselekvőképesség.
   
  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, illetve szakmai helyzetelemzésre épülő iskolai alapozó csoport további működtetésére vonatkozó tervet, fejlesztési elképzelések,
 • végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata,
 • az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
 • büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
   
  A pályázat benyújtásának határideje: 
  a https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzétételtől számított 30 nap.
   
  A pályázat benyújtásának formája:
  Írásban, zárt borítékban, egy eredeti példányban.
   
  A pályázat benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak Csobánka Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2014 Csobánka, Fő út 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint „Pályázat a Borostyán Természetvédő Óvoda magasabb vezetői álláshelyére” vagy
 • Személyesen: Winkler Sándor Józsefné polgármesternek címezve (2014 Csobánka, Fő út 1.)
   
  A pályázat elbírálásának rendje, módja:
  A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A benyújtott pályázatokról a pályázati határidőt követően a jogszabályokban meghatározottak szerint írásba foglalt vélemények alapján Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a megadott határidőben megfelelő pályázat nem érkezik.
   
  A pályázat elbírálásának határideje:
  A pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő első rendes ülésén bírálja el a Képviselő-testület.
   
  A munkakör betölthetőségének időpontja:
  A munkakör legkorábban 2019. január 31. napjától tölthető be.
   
  A pályázat kiírás közzétételének helye:
 • Oktatási és Kulturális Közlöny,
 • A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja (www.kozigallas.hu),
 • www.csobanka.hu honlapon,
 • A Csobánkai Hírlevél 2018. októberi száma,
 • Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblák 
   
  A pályázati kiírássál kapcsolatosan további információt dr. Filó-Szentes Kinga jegyző nyújt, a 06/26/320-020/16.mellék telefonszámon.