Hírek

Elérhetőségek

Álláspályázat - Önálló családsegítő

 

 

Csobánka Község Önkormányzat

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

Csobánka Község Önkormányzat

Önálló családsegítő

munkakör betöltésére.

 

 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 1.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) által szabályozott gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos családsegítői feladatok ellátása Csobánka település területén.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, a 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben a család- és gyermekjóléti szolgálat ellátási forma esetén a családsegítő munkakörnél meghatározott képesítés megléte,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 11/A. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó szintű munkabíró és alkalmazkodó, valamint problémamegoldó készség,
 • megbízhatóság, önálló munkavégzés.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy a megkérését igazoló postai feladóvevény másolata,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • nyilatkozat, hogy a pályázó kéri-e a pályázata zárt ülésen való tárgyalását.

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Katona-Berényiné Ferencz Krisztina pénzügyi csoportvezető nyújt, a 06-26-320-020/14 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Csobánka Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2014 Csobánka, Fő út 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/173-16/2018., valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
  • Elektronikus úton Winkler Sándor Józsefné polgármester részére a polgarmesterihivatal@csobanka.hu e-mail címen keresztül
  • Személyesen: Katona-Berényiné Ferencz Krisztina pénzügyi csoportvezető, Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 1. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat a Képviselő-testület 2018. november 29-i ülésén hallgatja meg. A szóbeli meghallgatást követően a Képviselő-testület dönt. A döntést követően minden pályázó értesítés kap. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 29.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: