Hírek

Elérhetőségek

Álláspályázat - Önálló családsegítő

Csobánka Község Önkormáyzat       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csobánka Község Önkormányzat

 

Önálló családsegítő

munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 11.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) által szabályozott gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos családsegítői feladatok ellátása Csobánka település területén.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, a 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben a család- és gyermekjóléti szolgálat ellátási forma esetén a családsegítő munkakörnél meghatározott képesítés megléte,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

      Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

      Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 11/A. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

       Jó szintű munkabíró és alkalmazkodó, valamint problémamegoldó készség, megbízhatóság, önálló munkavégzés.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

      Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata,

      3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy a megkérését igazoló postai feladóvevény másolata,

      a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        nyilatkozat, hogy a pályázó kéri-e a pályázata zárt ülésen való tárgyalását.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Katona-Berényiné Ferencz Krisztina pénzügyi csoportvezető nyújt, a 06-26-320-020/14 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

      Postai úton, a pályázatnak a Csobánka Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2014 Csobánka, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/1301-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Önálló családsegítő. [MB1] 

      Elektronikus úton Winkler Sándor Józsefné polgármester részére a polgarmesterihivatal@csobanka.hu E-mail címen keresztül

        Személyesen: Winkler Sándor Józsefné polgármester, Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 1. [MB2] 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat a Képviselő-testület 2019. április 25-i ülésén hallgatja meg. A szóbeli meghallgatást követően a Képviselő-testület dönt. A döntést követően minden pályázó értesítés kap. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 25.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.csobanka.hu

        Csobánka község hirdetőtáblái

 

 

 

 


 [MB1]

 [MB2]