Hírek

Elérhetőségek

FELHÍVÁS - 2018/2019. nevelési évre történő óvodai beíratkozásra

FELHÍVÁS

 

A Csobánka Község Önkormányzata fenntartásában működő

 

Borostyán Természetvédő Óvodába történő beíratásról

 

 

Ezúton értesítem az érintett szülőket, hogy a 2018/2019. nevelési évre történő óvodai beíratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. május 7. - 8. (hétfő, kedd) és 2018. május 10. (csütörtök)

08.00 órától 17.00 óráig

A 2018/2019-es nevelési év 2018. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig tart.

Csobánka község közigazgatási területén állandó bejelentéssel lakó, ezen túlmenően a fennmaradó szabad férőhelyek tekintetében tartózkodási hellyel rendelkező, 2018. augusztus 31. napjáig a 3. életévét betöltött gyermeket jogosult és köteles a szülő az óvodába beíratni.

Az óvodába történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas okiratát (születési anyakönyvi kivonat vagy gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá TAJ kártyát, valamint a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát kell bemutatni.

A felvételről első fokon az óvoda vezetője dönt 2018. június 11. napjáig, elutasítás esetén Csobánka község jegyzője jogosult a fellebbezési kérelmet elbírálni.

 

 

A fentieken túlmenően a nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1a) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Szülőket:  

 

Köznevelési intézmény:

Borostyán Természetvédő Óvoda
2014 Csobánka, Fő út 11.
 
Felvételi Körzet:
Csobánka község közigazgatási területe
 
Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelési intézménye:

Borostyán Természetvédő Óvoda
2014 Csobánka, Fő út 11.
 
Óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrőlszóló 2012. évi II. törvény 247. §-ába ütköző óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség megszegése szabálysértés elkövetése. 
 
 
 
 
                                                                dr. Filó-Szentes Kinga
                                                                              jegyző