Hírek

Elérhetőségek

Felhívás társadalmi egyeztetésre a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Tisztelt Lakosság!

 2020. október 1. napjától 2020. október 31. napjáig

az alábbi rendelet módosításának előkészítéseként,  társadalmi egyeztetésre bocsátom [1]:

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló

26/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelet

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 135/2020 (IX.24.) önkormányzati határozatával döntött a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 26/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) felülvizsgálatának megindításáról és a társadalmi egyeztetés lefolytatásáról.

A szabályozás összefoglalva tartalmazza azokat - a más jogszabály által nem rendezett – életviszonyokat, amelyeket a településen élők kötelesek betartani. Így például nem kellett és nem is lehetett a rendeletben pl. szabálysértéseket felsorolni, hiszen azokra külön törvény és eljárás rend vonatkozik.

A Rendelet módosítással érintett elsődleges részei a következők:

  1. Zajvédelemmel kapcsolatos előírások

A Rendelet 13. § jelenleg így rendelkezik:

„13. § (1) 1A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki a Csobánka Község Önkormányzat közigazgatási területén – kivéve a külterületi mezőgazdasági célra hasznosított területeket – magánszemélyek háztartási igényeit szolgáló, kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos zajt keltő tevékenységet vasárnap és ünnepnapokon 0.00-10.00 és 13.00-24.00 óra között végez.

(2) Tilos továbbá minden szabadtéri rendezvény zajkeltése 22.00 és 8.00 óra között, kivéve az önkormányzati szervezésű, az egész települést érintő rendezvényeket 24.00 óráig bezárólag.”

A módosítás a kertépítéssel és zöldfelület fenntartással kapcsolatos, valamint a szabadtéri és szabadtéren indokolatlan zavarást okozó magáncélú zajkeltő tevékenységek (pl. szomszédság nyugalmát nagymértékben megzavaró házibulik rendezése) időkeretének megfelelő szabályozását célozza. A módosítás célja, hogy a lakossági igényekkel összhangban kerüljön kialakításra egy olyan szabályozás, amely figyelemmel van a településen élők lehetőségeire is.

  1. Állattartással kapcsolatos előírások

A Rendelet 10. § jelenleg így rendelkezik:

„10. § (1) Amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanon az állattartásra szolgáló építmény (ól, istálló, kifutó, trágyatároló, trágyalé-tároló, stb.) elhelyezésénél Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési környezet védelmét szolgáló helyi rendelkezésekről szóló 18/2011. (V.26.) önkormányzati rendeletében meghatározott minimális védőtávolságokat nem tartja be.

(2) Az állatok tartására, valamint a takarmány tárolására szolgáló létesítményekben és azok környékén, továbbá a trágyatároló környékén az állattartó köteles rendszeresen, és az adott kártevő fajtájának megfelelő, hatékony módszerrel irtani a kártékony rágcsálókat, és a rovarokat.

(3) Az állattartásra szolgáló létesítményeket – a mélyalmos állattartási technológia kivételével - könnyen tisztítható, hézagmentes, szilárd aljzattal kell ellátni. Állatokat tartani szilárd falazatú (tégla vagy ezzel egyenértékű) szerkezettel megvalósított építményben lehet, kivéve, ha az adott állat tartása mélyalmos technológiával is megoldható az adott állat tartására vonatkozó magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseinek megtartása, és a megfelelő tartási körülmények biztosítása mellett.

(4) A trágyát, kivéve mélyalmos tartás esetén, mikor az almot közvetlenül termőföldre juttatják ki, szivárgásmentes zárt trágyatárolóban, vagy műanyaghordóban, lefedve kell tárolni.

10/A. § (1) Amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt szabályokat megszegi.

(2) A rendelet szabályainak megsértése esetén – amennyiben az intézkedésre jogszabály nem más szervet jogosít fel – a jegyző a közigazgatási bírság kiszabásának lehetősége mellett az állattartót megfelelő tartásra kötelezi, illetve az állattartás korlátozhatja, vagy megtilthatja.”

A magasabb szintű jogszabályok miatt korlátozott a mozgástér a környezetvédelmi vagy az állattartási szabályok esetében. Nincs lehetőség helyi rendeletben a mezőgazdasági haszonállat tartásának korlátozására a település közigazgatási területére vonatkozóan. Ugyanez a helyzet a kedvtelésből tartott állatok szabályozási körére is, hiszen ebben is országos szintű szabályozáshoz kell igazodni, pontosabban attól eltérő rendelkezés nem hozható.

a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet

a települési környezet védelmét szolgáló helyi rendelkezésekről szóló 18/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet, melléklet: 1, 2 , 3

Felkérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendelet módosításával kapcsolatos véleményeket írásban, elektronikus úton a polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címre vagy postai úton a Csobánkai Polgármesteri Hivatal, 2014 Csobánka, Fő út 1. címre küldjék meg a fenti határidőig.

Az SZMSZ 68.§ (4)-(5) szerint a névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül törölni kell. A beérkezett véleményeknek, a véleményezők nevének, és e-mail címének kezelése a véleményezett rendelet hatálybalépéséig lehet kezelni.           A véleményező adatainak kezeléséhez szüksége hozzájárulást a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglalt vélelem szerint megadottnak kell tekinteni. Erre a tényre ezúton a véleményező figyelmét a vélemény-nyilvánítás előtt felhívom.

A véleményező neve, lakcíme csak erre vonatkozó kifejezett írásos hozzájárulása esetén hozható nyilvánosságra.

Tájékoztatom továbbá az érdeklődőket, hogy a beérkezett véleményeket is figyelembe vevő, annak alapján a már így előkészített rendelet-tervezetet november első felében a honlapon elérhetővé tesszük.

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet tervezetet 2020. november 26-i rendes ülésén kívánja tárgyalni.  

Tisztelettel:

         dr. Imre Gábor

   jegyző

 

[1] Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról (SZMSZ) szóló 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet 67. §-a alapján