Hírek

Elérhetőségek

KT határozatok 2019

 

2019. január 2-i képviselő-testületi rendkívüli ülés határozatai

1/2019 (I.2.)
KT határozat

Döntés a PM¬_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú, „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázati felhívásra támogatási igény benyújtásáról

 

2019. január 23-i rendkívüli képviselő-testületi ülés határozatai

2/2019. (I.23.) KT-határozat

Döntés a PM­_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú, „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázathoz tartozó dokumentáció felülvizsgálatára vonatkozó szerződés megkötése, továbbá a pályázati önerő összegének módosítása tárgyában

3/2019. (I.23.) KT-határozat

Döntés a belügyminiszter által kiírt „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” tárgyú pályázaton történő indulásról, valamint a 2019. évi illetményalap összegéről

 

 

2019.január 31-i képviselő-testületi ülés határozatai

4/2019. (I.31.) KT-határozat

A Polgármester két ülés közötti időszakról szóló beszámolójának elfogadása

5/2019. (I.31.) KT-határozat

Döntés a Budakalász, Csobánka, Pilisszántó, Pilisszentkereszt és Pomáz Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság részére fizetendő 2019. évi tagdíj mértékéről

6/2019. (I.31.) KT-határozat

Az önkormányzat jogi képviseletét ellátó Biczi és Turi Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés felülvizsgálata

7/2019. (I.31.) KT-határozat

 

Az önkormányzat jogi képviseletét ellátó Biczi és Turi Ügyvédi Iroda peres ügyek állásáról szóló tájékoztatójának tudomásul vétele

8/2019. (I.31.) KT-határozat

Döntés a Borostyán Természetvédő Óvoda köznevelési intézmény magasabb vezetői beosztása ellátásáról

9/2019. (I.31.) KT-határozat

Döntés a Borostyán Természetvédő Óvoda intézményvezetője és intézményvezető-helyettese tekintetében alkalmazandó vezetői pótlék mértékéről

10/2019. (I.31.) KT-határozat

Döntés a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár feladat-ellátási hely 2018. évi Munkatervében meghatározott feladatok megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadásáról

11/2019. (I.31.) KT-határozat

Döntés a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár feladat-ellátási hely 2019. évi Munkatervének (és szolgáltatási tervének) elfogadásáról, a Használati Szabályzat módosítása

12/2019. (I.31.) KT-határozat

A csobánkai nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeivel megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

13/2019. (I.31.) KT-határozat

Csobánka község 2019. évi útkarbantartási programjának elfogadása

14/2019. (I.31.) KT-határozat

A PM­_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú, „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázattal kapcsolatos műszaki tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó megbízás adása

15/2019. (I.31.) KT-határozat

A 2018. évben pénzügyi támogatásban részesített helyi önszerveződő közösségek 2018. évi elszámolásának elfogadása

16/2019. (I.31.) KT-határozat

A „Csobánka község Akácos utcai ivóvíz vezeték rekonstrukciós és továbbépítési munkáinak komplett kivitelezésre” vonatkozó ajánlattételi eljárás eredménytelenné nyilvánítása

17/2019. (I.31.) KT-határozat

 

Döntés a „Csobánka község belterületi forgalomszabályozási elemeinek komplett kivitelezésére” vonatkozó ajánlattételi eljárás eredményességének megállapításáról

18/2019. (I.31.) KT-határozat

A 2019/2020. tanév felvételi körzethatár tervezetének elfogadjása

19/2019. (I.31.) KT-határozat

Döntés a Csobánka 2908/1 és 2832 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában a belterületbe vonási eljárás megindításáról

20/2019. (I.31.) KT-határozat

Az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntések tudomásul vétele

21/2019. (I.31.) KT-határozat

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés tudomásul vétele

 

2019. február 14-i képviselő-testületi ülés határozatai

22/2019. (II.14.) KT-határozat

A Polgármester két ülés közötti időszakról szóló beszámolójának elfogadása

23/2019. (II.14.) KT-határozat

A „Csobánka Nádas utcai híd bontására és új híd komplett kivitelezésére” tárgyú beszerzési eljárás eredményességének megállapítása, döntés a nyertes ajánlattevőről

24/2019. (II.14.) KT-határozat

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének részét képező Környezetvédelmi Alap felhasználására vonatkozó Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadása

25/2019. (II.14.) KT-határozat

Az Önkormányzat 2019. évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadása

26/2019. (II.14.) KT-határozat

A polgármester 2019. évi szabadságolási tervének jóváhagyása

27/2019. (II.14.) KT-határozat

Az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntések tudomásul vétele

28/2019. (II.14.) KT-határozat

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés tudomásul vétele

 

 

2019. március 28-i képviselő-testületi ülés határozatai

29/2019. (III.28.) KT-határozat

A Polgármester két ülés közötti időszakról szóló beszámolójának elfogadása

30/2019. (III.28.) KT-határozat

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. és a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása

31/2019. (III.28.) KT-határozat

A csobánkai köztemető üzemeltetését végző Interwork Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása

32/2019. (III.28.) KT-határozat

A háziorvosi ügyeleti alapellátást végző Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt. és Csobánka Község Önkormányzata között meglévő feladat-átvállalási szerződés módosítása

33/2019. (III.28.) KT-határozat

Döntés a háziorvosi ügyeleti alapellátást végző Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt. üzemeltetésébe kerülő gépjármű beszerzési költségeinek támogatására irányuló kérelme ügyében

34/2019. (III.28.) KT-határozat

Csobánka község jegyzőjének a polgármesteri hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása

35/2019. (III.28.) KT-határozat

Az Önkormányzat 2018. évben végzett családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátásáról szóló beszámolójának ás átfogó értékelésének elfogadása

36/2019. (III.28.) KT-határozat

A „Csobánka vis maior jellegű partfalkárosodás helyreállítása a Béke utca 42. szám (191 hrsz.) ingatlan és a Bartók Béla utca (192 hrsz.) határán (Ebr42: 411 702)” projekt megvalósításához szükséges tervdokumentáció készítésére vonatkozó ajánlattételi eljárás eredményességének megállapítása, valamint az Építész+Mérnök Bt. nyertes ajánlattevőnek minősítése

37/2019. (III.28.) KT-határozat

A „Csapadékvíz hálózat fejlesztése Csobánkán” tárgyú beruházáshoz kapcsolódó teljes körű felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása vonatkozó beszerzési eljárás eredményességének megállapítás, valamint a TAKTA-OSI Kft.-t nyertes ajánlattevőnek minősítése

38/2019. (III.28.) KT-határozat

Döntés a „Csobánka község Akácos utcai ivóvíz vezeték rekonstrukciós és továbbépítési munkáinak komplett kivitelezésre” tárgyú ajánlattételi eljárásban hozott 16/2019. (I.31.) KT-határozat visszavonásáról, az ajánlattételi eljárás eredményességének megállapításáról, valamint a Pávai István egyéni vállalkozó nyertes ajánlattevőnek minősítéséről

39/2019. (III.28.) KT-határozat

Döntés a Csobánka belterület 610 helyrajzi számú ingatlanon kialakítandó parkoló- és gyalogos útvonal engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésével megbízott Közlekedés Fővárosi Tervező Kft. által benyújtott javaslatokról

40/2019. (III.28.) KT-határozat

 

Az Önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról, valamint a 2018. évi közbeszerzési statisztikai összegezés benyújtásáról

41/2019. (III.28.) KT-határozat

Döntés a Csobánka belterület 827/2 helyrajzi számú ingatlan forgalomképes üzleti vagyonnak minősítéséről

42/2019. (III.28.) KT-határozat

Döntés a Csobánka belterület 299/3 helyrajzi számú ingatlanrész tekintetében a telekalakítással vegyes adásvételi szerződés megkötéséről

43/2019. (III.28.) KT-határozat

Az Önkormányzat 2019-2023 időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása

44/2019. (III.28.) KT-határozat

Az Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

45/2019. (III.28.) KT-határozat

Döntés az Önkormányzat fenntartásában működő Borostyán Természetvédő Óvoda körzethatárának felülvizsgálatáról, valamint a nevelési évben történő zárvatartásról

46/2019. (III.28.) KT-határozat

A polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló Pénzügyi Bizottsági tájékoztatás tudomásul vétele

47/2019. (III.28.) KT-határozat

Az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntések tudomásul vétele

48/2019.(III.28.)               KT-határozat

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés tudomásul vétele

Z/49/2019. (III.28.) KT-határozat

Döntés a Csobánka 285/7 helyrajzi számú ingatlanrész tekintetében kötendő telekalakítással vegyes csereszerződésről

Z/50/2019. (III.28.) KT-határozat

Döntés a Csobánka 285/7 helyrajzi számú ingatlanrész tekintetében kötendő telekalakítással vegyes adásvételi szerződésről, valamint a jogcím nélküli használat miatt visszamenőleg fizetendő használati díjról

Z/51/2019. (III.28.) KT-határozat

Döntés a Csobánka 285/7 helyrajzi számú ingatlanrész tekintetében kötendő telekalakítással vegyes adásvételi szerződésről, valamint a jogcím nélküli használat miatt visszamenőleg fizetendő használati díjról

Z/52/2019. (III.28.) KT-határozat

Döntés a Csobánka belterület 285/7 helyrajzi számú ingatlan forgalomképes üzleti vagyonnak minősítéséről

 

 

2019. április 25-i képviselő-testületi ülés határozatai

53/2019. (IV.25.) KT-határozat

A Polgármester két ülés közötti időszakról szóló beszámolójának elfogadása

54/2019. (IV.25.) KT-határozat

A „Csobánka Község Önkormányzat útkarbantartási munkáinak elvégzésére” vonatkozó ajánlattételi eljárás eredményességének megállapítása, döntés a nyertes ajánlattevőről

55/2019. (IV.25.) KT-határozat

Döntés a PM­_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú, „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című kiírásra benyújtott önkormányzati pályázat hiánypótlás feldolgozása, összeállítása és a hiánypótlás elvégzése tekintetében kötendő megbízási szerződésről

56/2019. (IV.25.) KT-határozat

A Szentendrei Rendőrkapitányság, valamint a Pomázi Önkéntes Tűzoltóság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóinak tudomásul vétele

57/2019. (IV.25.) KT-határozat

Döntés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójának el nem fogadásáról

58/2019. (IV.25.) KT-határozat

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő munkakör betöltésére benyújtott pályázat elbírálása

59/2019. (IV.25.) KT-határozat

Döntés a háziorvosi ügyeleti alapellátást végző Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt. és Csobánka Község Önkormányzata között meglévő feladat-átvállalási szerződés módosítása és benyújtott támogatási kérelem ügyében

60/2019. (IV.25.) KT-határozat

A belső ellenőr 2018. évi belső ellenőrzésről szóló éves összefoglaló jelentésének elfogadása

61/2019. (IV.25.) KT-határozat

Az Önkormányzat 2018. évi pénzmaradványának elfogadása

62/2019. (IV.25.) KT-határozat

A helyi önszerveződő közösségek 2019. év I. félévi pénzügyi támogatására közzétett pályázati felhívásra benyújtott pályázatok elbírálása

63/2019. (IV.25.) KT-határozat

A „Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár tornatermének műgyantapadló burkolatának elkészítése”” tárgyú beszerzési eljárás eredményességének megállapítása, valamint Fodor Gábor egyéni vállalkozó nyertes ajánlattevőnek minősítése

64/2019. (IV.25.) KT-határozat

A karbantartói munkakör betöltésére benyújtott pályázat elbírálása

65/2019. (IV.25.) KT-határozat

Döntés a Csobánka 2751/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában a belterületbe vonási eljárás lakóterület kialakítás céljára történő megindításáról

66/2019. (IV.25.) KT-határozat

Az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntések tudomásul vétele

67/2019. (IV.25.) KT-határozat

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés tudomásul vétele

Z/68/2019. (IV.25.) KT-határozat

Döntés Szántó Lajos 2014 Csobánka, Oszoly u. 7. sz. alatti lakos részére „Csobánkáért Díj” helyi kitüntetés adományozásáról

  

2019. május 17-i képviselő-testületi rendkívüli ülés határozatai

69/2019 V.17.)
KT határozat

Döntés Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyminisztérium által kiírásra került PM_CSAPVIZGAZD_2018 kódszámú "Települések felszíni csapapdékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztések, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területésn " című pályázati felhívásra PM_CSAPVÍZGAZD_2018/50 azonosítószám alatt benyújtott pályázat tekintetében.

 

2019. május 30-i képviselő-testületi rendes ülés határozatai

70/2019 V.30.)
KT határozat

 A Polgármester két ülés közötti időszakról szóló beszámolójának elfogadása

71/2019 V.30.) KT határozat

Döntés a Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződésben meghatározott önkormányzati hozzájárulás összegének 2019. június 1. napjától történő emeléséről

72/2019 V.30.) KT határozat

Döntés a „Közétkeztetés biztosítása az óvodás, általános iskolás gyermekek, a szociális étkeztetésben részt vevők és vendégétkezők” tárgyú beszerzési eljárás eredményességének megállapításáról és a nyertes ajánlattevő személyéről

73/2019 V.30.) KT határozat

Döntés a „Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár tornatermének kivitelezésére” tárgyú beszerzési eljárás eredményességének megállapításáról és a nyertes ajánlattevő személyéről

74/2019 V.30.) KT határozat

Döntés a Pénzügyminisztérium által kiírásra kerülő „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázathoz szükséges komplett pályázati anyag előkészítésével, összeállításával, valamint benyújtásával kapcsolatos megbízásról

75/2019 V.30.) KT határozat

Döntés az Önkormányzat Szociális Étkeztetés Szakmai Programjának felülvizsgálatáról

76/2019 V.30.) KT határozat

Az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntések tudomásul vétele

77/2019 V.30.) KT határozat

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés tudomásul vétele

 

2019. június 6-i képviselő-testületi rendkívüli ülés határozatai

78/2019 VI.6.)
KT határozat

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi Munkatervének módosítása

2019. július 25-i képviselő-testületi rendkívüli ülés határozatai

79/2019. (VII.25.)
KT határozat

 A Polgármester két ülés közötti időszakról szóló beszámolójának elfogadása

80/2019. (VII.25.)
KT határozat

Döntés a Váci Tankerületi Központ Barcsay Jenő Általános Iskola Csobánkai Tagiskolájának alsó udvari kapubejáró térkövezésének és a csapadékvíz elvezetésének költségeihez 1.000.000 Ft összeggel történő hozzájárulásról

81/2019. (VII.25.)
KT határozat

Döntés a Csobánka külterület 0243 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

82/2019. (VII.25.)
KT határozat

A Szentendrei Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi beszámolójának tudomásulvétele

83/2019. (VII.25.)
KT határozat

Az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntések tudomásul vétele

84/2019. (VII.25.)
KT határozat

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés tudomásul vétele

 

2019. augusztus 15-i képviselő-testületi rendkívüli ülés határozatai

85/2019. (VIII.15.)
KT határozat

 Döntés a Pénzügyminisztérium által meghirdetett PM_Bölcsödefejleszté-2019 kódszámú pályázaton való indulásáról.

86/2019. (VIII.15.)
KT határozat

Döntés az „Engedélyeztetési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése (bölcsődei ellátást nyújtó intézmény)” tárgyú ajánlattételi eljárásban a nyertes ajánlattevő személyéről.

87/2019. (VIII.15.)
KT határozat

Döntés a Csobánka belterület 406/125 helyrajzi számú ingatlan telekalakítási eljárás megindításáról.

88/2019. (VIII.15.)
KT határozat

Döntés a Csobánka település Helyi Választási Bizottsága tagjainak és póttagjainak megválasztásáról.

 

2019. szeptember 18-i képviselő-testületi rendkívüli ülés határozatai

89/2019. (IX.18.)
KT határozat

Döntés a Partners Hungary Alapítvány és a Csodaműhely Egyesület által megvalósítandó Csobánkai Játéktár kialakításában történő részvételről, valamint a program megvalósításához szükséges helyszín biztosításáról.

90/2019. (IX.18.)
KT határozat

A „Csobánka vis maior jellegű partfalkárosodás helyreállítása a Béke utca 42. szám (191 hrsz.) ingatlan és a Bartók Béla utca (192. hrsz.) határán (Ebr42: 411 702)” projekt megvalósításához szükséges építési műszaki kivitelezési tervdokumentáció szerinti komplett kivitelezés, szakfelügyelet igénybevételével, forgalom szabályozással tárgyú ajánlattételi eljárás eredményességének megállapítása, a Bo-Vill Bau Kft. (székhely: 2022 Tahi, Feszty Árpád utca 16., adószám: 13932349-2-13) nyertes ajánlattevőnek minősítése.

91/2019. (IX.18.)
KT határozat

A szavazatszámláló bizottság tagjának és póttagjainak megválasztása

 

2019. szeptember 26-i képviselő-testületi rendkívüli ülés határozatai

92/2019. (IX.26.)
KT határozat

 A Polgármester két ülés közötti időszakról szóló beszámolójának elfogadása.

93/2019. (IX.26.)
KT határozat

Az egészségügyi alapellátást végző szolgáltató szervezetek által készített éves beszámoló tudomásul vétele.

94/2019. (IX.26.)
KT határozat

A Borostyán Természetvédő Óvoda intézményvezetője által benyújtott 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó beszámolójának, továbbá a 2019/2020-as nevelési évkezdés tapasztalatairól szóló tájékoztatójának elfogadása.

95/2019. (IX.26.)
KT határozat
Az Önkormányzat 2014-2019 között végzett tevékenységéről szóló polgármesteri beszámoló elfogadása.
96/2019. (IX.26.)
KT határozat
A Pénzügyi Bizottság 2014-2019 évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása.
97/2019. (IX.26.)
KT határozat
Az Önkormányzat gazdálkodásának 2019. év első félévi helyzetéről szóló tájékoztató tudomásul vétele.
98/2019. (IX.26.)
KT határozat
A helyi önszerveződő közösségek 2019. év II. félévi pénzügyi támogatására közzétett pályázati felhívásra benyújtott pályázatok elbírálása.
99/2019. (IX.26.)
KT határozat

Döntés a "Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer" 2020. évi fordulójához történő csatlakozásáról, valamint a 2020. évi támogatási keret meghatározoásáról.

100/2019. (IX.26.)
KT határozat
A Csobánka zártkert 2832 és 2962/1 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában a belterületbe vonási eljárás megindíttatása.
101/2019. (IX.26.)
KT határozat
Az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntések tudomásul vétele.
102/2019. (IX.26.)
KT határozat
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés tudomásul vétele.