Hírek

Elérhetőségek

Óvodai beiratkozás 2017/2018. nevelési évre

FELHÍVÁS

A Csobánka Község Önkormányzata fenntartásában működő

Borostyán Természetvédő Óvodába történő beíratásról

Ezúton értesítem az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. nevelési évre történő óvodai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2017. május 3. - 4. (szerda, csütörtök) és 2017. május 10. (szerda)

08.00 órától 17.00 óráig

A 2017/2018-as nevelési év 2017. szeptember 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig tart.

Csobánka község közigazgatási területén állandó bejelentéssel lakó, ezen túlmenően a fennmaradó szabad férőhelyek tekintetében tartózkodási hellyel rendelkező2017. augusztus 31. napjáig a 3. életévét betöltött gyermeket jogosult és köteles a szülő az óvodába beíratni.

Az óvodába történő beíratáskor gyermek személyazonosítására alkalmas okiratát (születési anyakönyvi kivonat vagy gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolványát) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá TAJ kártyát, valamint a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát kell bemutatni.

A felvételről első fokon az óvoda vezetője dönt 2017. június 9. napjáig, elutasítás esetén Csobánka község jegyzője jogosult a fellebbezési kérelmet elbírálni.


A fentieken túlmenően a nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1a) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Szülőket:  

Köznevelési intézmény:

Borostyán Természetvédő Óvoda

2014 Csobánka, Fő út 11.

Felvételi Körzet:

Csobánka község közigazgatási területe

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelési intézménye:

Borostyán Természetvédő Óvoda

2014 Csobánka, Fő út 11.

Óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-ába ütköző óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség megszegése szabálysértés elkövetése.

dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző