Hírek

Elérhetőségek

Óvodavezetői álláslehetőség

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

Borostyán Természetvédő Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, öt évre, 2017. augusztus 1. napjától 2022. július 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 11. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltakra. Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése; a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás; az óvodáskorú gyermekek óvodai nevelésének megszervezése; az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása; kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmények és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7-8. melléklete, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti rendelkezések az irányadóak.

Pályázati feltételek:
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• pedagógus munkakörben szerzett – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. § (1) bekezdés b) és c) pontja alapján büntetlen előélet és cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• legalább 5 év adott munkakörben szerzett vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz,
• az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, illetve szakmai helyzetelemzésre épülő iskolai alapozó csoport indítására, kialakítására vonatkozó akcióterv, fejlesztési elképzelések,
• végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata,
• az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
• büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
• a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A pályázat benyújtásának határideje: 
a https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzétételtől számított 30 nap.

A pályázat benyújtásának formája:
Írásban, zárt borítékban, egy eredeti példányban.

A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak Csobánka Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2014 Csobánka, Fő út 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint „Pályázat a Borostyán Természetvédő Óvoda magasabb vezetői álláshelyére” vagy
• Személyesen: Winkler Sándor Józsefné polgármesternek címezve (2014 Csobánka, Fő út 1.)

A pályázat elbírálásának rendje, módja:
A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A benyújtott pályázatokról a pályázati határidőt követően a jogszabályokban meghatározottak szerint írásba foglalt vélemények alapján Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a megadott határidőben megfelelő pályázat nem érkezik.

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő első rendes ülésén bírálja el a Képviselő-testület.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat kiírás közzétételének helye:
• Oktatási és Kulturális Közlöny,
• A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja (www.kozigallas.hu),
www.csobanka.hu honlapon,
• A Csobánkai Hírlevél 2017. májusi száma,
• Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblák 

A pályázati kiírássál kapcsolatosan további információt dr. Filó-Szentes Kinga jegyző nyújt, a 06/26/320-020 telefonszámon.