Hírek

Elérhetőségek

Pályázat - a csobánkai önszerveződő közösségek támogatására 2019

 

Pályázat a csobánkai önszerveződő közösségek támogatására

2018.

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 32/2013. (X.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot hirdet a községben működő önszerveződő közösségek támogatására.

A pályázni a pályázati kiíráshoz csatolt adatlapok kitöltésével, illetve a Rendeletben előírt igazolások benyújtásával lehet.

1. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó adatait (nevét, székhelyének címét),

b) a pályázó pályázati kiíráshoz csatolt nyilatkozatait,

c) a bírósági bejegyzési okirat másolatát, társadalmi szerveződés esetén a szervezet működését igazoló elnöki/képviselői nyilatkozatot,

d) azon feladatok felsorolását, melyeket közcélú tevékenységként az adott évben el kíván látni,

e) a d) pontban meghatározott tevékenységek várható pénzügyi kiadásait, az önkormányzattól igényelt pénzügyi támogatás összegét, ütemezését,

f) a d) pontban meghatározott tevékenység végzésért felelős személy megnevezését és elérhetőségét,

g) a d) pontban megjelölt tevékenység által érintett Csobánkai lakosok számát, ennek hiányában egyéb a tevékenységet jellemző, mérhető mutatószám ismertetését.

2. A pályázatok benyújtási határideje: 2018. március 31.

A pályázat benyújtható: a Csobánkai Polgármesteri Hivatal titkárságán ügyfélfogadási időben, illetve

postai úton a 2014 Csobánka Fő út 1. címre.

Kiíró a pályázati eljárás során egyszeri, 8 napon belüli hiánypótlási lehetőséget biztosít. A hiánypótlásra a Csobánkai Polgármesteri Hivatal, a hiányzó dokumentumok pontos megjelölésével írásban szólítja fel a pályázót.

3. Érdemi bírálat nélkül kerül elutasításra az a pályázó, aki az adott évi pályázatkiírást megelőző évben:

a) nem számolt el határidőre vagy

b) a pénzügyi támogatást – a Képviselő-testület előzetes hozzájárulás nélkül – a jóváhagyott céltól eltérően használja fel, illetve nem használta fel.

4. A pályázatokat a Képviselő-testület 2018. áprilisi rendes ülésén bírálja el, a pályázat eredményéről 5 munkanapon belül írásban értesíti a nyertes pályázókat a pályázatban megjelölt elektronikus, illetve ennek hiányában postai címen.

5. A pályázat elbírálásának szempontjai:

a) a pályázó csatolta-e a jelen rendeletben előírt dokumentumokat,

b) a pályázó a korábban kapott támogatási összegről az elszámolást benyújtotta-e,

c) a támogatásban részesítendő cél megfelel-e a Rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységeknek,

d) vállalt feladatai ellátása során jelentős tömegeket tudnak megmozgatni,

e) további pályázatok benyújtásához igénylik a pénzügyi támogatást,

f) milyen szintű helyi, kistérségi vagy nemzetközi együttműködés valósul meg a pályázat kapcsán,

g) a pályázó megjelölt programja kapcsolódik-e az önkormányzat éves esemény naptárához.

6. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló teljes keret 1.000.000,- Ft. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a rendelkezésre álló forrás és a támogatási feltételeknek megfelelő pályázatok számának figyelembe vételével az igényeltnél alacsonyabb támogatási összeget határozzon meg.

Amennyiben az igényelt és a megítélt támogatás összege jelentősen eltér, a pályázónak jogában áll elállni a pályázattól, amennyiben a pályázatban vállalt feladatot nem tudja ellátni.

A támogatási döntés alapján, és a támogatási szerződés aláírását követően egyösszegű támogatási előleg kerül folyósításra, amely összeget elszámolási kötelezettség terhel, azonban véglegesen visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott támogatásnak minősül. A Kiíró kiköti azonban, hogy a támogatást marketing tevékenységre és rendezvényszervezésre nem lehet elszámolni.

A nyertes pályázónak a támogatás felhasználásáról készült pénzügyi és szakmai beszámolót a Csobánkai Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportjánál kell benyújtania legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 31-ig a támogatási szerződésben meghatározott formában.

A pályázók és a nyertesek névsora, valamint a támogatás összege a „Csobánkai Hírlevélben” és az önkormányzat honlapján közzétételre kerül.

A pályázati adatlap a www.csobanka.hu honlapról letölthető, vagy a Polgármesteri Hivatal titkárságán átvehető.

Winkler Sándor Józsefné

polgármester