Hírek

Elérhetőségek

Pályázati felhívás - Csobánka Község Önkormányzatának tulajdonban álló ingatlanrész értékesítése céljából

01/1628-11/2019

                                                 PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY          

 

Csobánka Község Önkormányzatának tulajdonban álló ingatlan értékesítése céljából

 

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet 11. § (1) pontja alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

 

1. Pályázatkiíró szerv neve, székhelye:

Csobánka Község Önkormányzata

2014 Csobánka, Fő út 1.

tel.: 26/320-020

 

2. Pályázat célja:

Önkormányzati ingatlan értékesítése

 

3. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

 

4. A pályázat tárgya:

Csobánka 0243 helyrajzi számú kivett közút, 755 m² nagyságú területrészének értékesítése adásvételi szerződés útján.

 

5. Az ingatlan induló vételára (kikiáltási ára):

1 868 625 Ft

 

A vételár megfizetésének feltétele (bánatpénz befizetése):

A pályázat érvényességéhez a pályázónak a telek minimum vételárának 1 %-át bánatpénzként Csobánka Község Önkormányzat 11742087-15393678-00000000 sz. számlájára kell átutalni, a pályázat benyújtását megelőzően. Amennyiben a nyertes pályázó az adásvételi szerződést nem köti meg, akkor a bánatpénzt elveszíti. A nem nyertes pályázóknak a bánatpénz kamatmentesen 5 munkanapon belül visszajár.

 

6. Pályázati feltételek:

Bármely természetes személy, jogi személyiség nélküli vagy jogi személy vagy ezek konzorciuma pályázhat.

 

7. Az ajánlatok benyújtásának módja:

A pályázatokat 2 példányban, zárt borítékban 2019. július 15-én 10.00 óráig lehet eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Titkárságára, a borítékra rá kell írni: „Pályázat a 0243 helyrajzi számú ingatlan vételére.”

 

8. A pályázat érvényességéhez az ajánlatnak tartalmazni kell a következőket:

 • természetes személy esetén: igazolni kell a személyazonosságát, meg kell adni adóazonosító jelét,
  -    nem természetes személy esetén: igazolnia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján átlátható szervezet, mert ennek hiányában az önkormányzattal nem köthet szerződést
  -    gazdasági társaságok képviselői egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát és aláírási címpéldányát,
  -    természetes személy képviselete esetén a képviselő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását,
  -    a pályázó által ajánlott vételárat, amely nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál,
  -    a bánatpénz befizetését igazoló bizonylat másolatát,
  -    a vételár megfizetésének a pályázó által ajánlott feltételeit,
  -    a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívás feltételeit maradéktalanul vállalja, valamint ajánlatát 30 napig fenntartja
   
  9. A pályázatok felbontása:
   
  A benyújtott pályázatok felbontására nyilvánosan, 2019. július 15-én 10.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében kerül sor.
   
  10. A pályázat érvénytelensége:
  Érvénytelen az ajánlat, ha:
 • az ajánlatot a benyújtására meghatározott határidő után nyújtották be,
 • olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton,
 • az ajánlat nem felel meg a pályázati felhívásban foglaltaknak.
   
  11. Ajánlati kötöttség:
  Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.
  A pályázatot kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, ily módon a pályázatot – akár indokolás nélkül is – eredménytelennek minősítse.
   
  12. A pályázati eljárás során előnyt élvez:
 • a Csobánka 603 és 0242/3 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosai által benyújtott pályázat,
 • egyéb esetben csobánkai lakhellyel/székhellyel rendelkező pályázó által benyújtott pályázat.
   
  A pályázati hirdetmény átvehető, és tájékoztatás kérhető:
  Személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban vagy telefonon a 26/320-020/22 mellék.
   
   
  Csobánka, 2019. június 26.
   
   
                                                                                                Winkler Sándor Józsefné
                                                                                                         polgármester