Hírek

Elérhetőségek

Pályázati felhívás - helyiségbérlet

 

P Á L Y Á Z A T I     F E L H Í V Á S

 

 

Csobánka Község Önkormányzat képviseletében és átruházott hatáskörében eljárva Csobánka Község Polgármestere az Önkormányzat tulajdonában lévő Csobánka belterület 961/3 helyrajzi számú Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár (természetben: 2014 Csobánka, Béke út 4.) ingatlan alagsori részén található jobb oldali 45 m2 alapterületű helyisége vendéglátó-ipari tevékenység céljából történő bérbeadására pályázatot hirdet.

 

 

A havi bérleti díj licitálási eljárásnak induló ára: 1.077.- Ft//m2/hó

 

A pályázat tárgya:

 

Elhelyezkedés

Terület (m²)

alagsor jobb oldali bérlemény

45

 

 

Bérlő az alagsori jobb oldali 45 m2 után a bérleti díjat és a közüzemi költséget fizeti.

A pályázatokat 2 példányban, zárt borítékban 2018. június 18-án 10.00 óráig lehet eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Titkárságára, a borítékra rá kell írni: „Pályázat a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár alagsori jobb oldali helyiségének bérleti jogára.”

 

Pályázati feltételek:

Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó adatait (név, székhely, cégjegyzékszám, telefon) és nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, továbbá a bérleti jog ellenszolgáltatásának teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásról. A nemzeti vagyonról szóló törvény szerint átlátható szervezetnek kell minősülnie a pályázó szervezetnek.
 • Társasági Szerződés (Alapító Okirat) hiteles, 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, illetve a vállalkozói igazolvány másolatát.
 • A pályázat szöveges része térjen ki a pályázó ingatlanbérlettel kapcsolatos céljaira, elképzeléseire.
 • A pályázó nyilatkozatát az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan.
 • A helyiség béreként bérbeadó által megjelölt legalacsonyabb bérleti díjat, az induló licitárat a licitálás alsó határának kell tekinteni.
 • A pályázat benyújtásának feltétele három havi bérleti díjnak megfelelő ajánlattételi biztosíték előzetes befizetése az Önkormányzat bankszámlájára (11742087-15393678), vagy a Polgármesteri Hivatal házipénztárába, melyet a pályázat nyertesével kötendő bérleti szerződés feltételeként meghatározott kaucióként beszámítja.
 • A benyújtott pályázatok felbontására nyilvánosan, 2018. június 18-án 10.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében kerül sor.
 • A pályázó köteles a pályázati tárgyaláson megjelenni.
 • Csobánka Község Jegyzőjének igazolása, hogy az Önkormányzattal szemben tartozása nincs.
 • Gazdasági társaságok képviselői aláírási címpéldánnyal, természetes személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással is képviselheti magát a versenytárgyaláson.
 • Állami és helyi adóhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásának benyújtása arról, hogy a pályázónak 30 napnál régebbi lejárt adófizetési kötelezettsége nincs.

Érvénytelen az ajánlat ha:

 • Az ajánlatot a benyújtására meghatározott határidő után nyújtották be.
 • Az ajánlattételi biztosítékot az ajánlattevő nem bocsátotta a kiíró rendelkezésére, vagy annak befizetését nem igazolta.
 • Olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton.
 • Az ajánlat nem felel meg a pályázati felhívásban foglaltaknak.
 • A pályázati felhívásban meghatározott induló bérleti díjnál alacsonyabb díjat tartalmaz.
 • A helyiséget nem vendéglátó-ipari tevékenységre kívánja igénybe venni a bérlő.

Az érvényes pályázatot benyújtók helyben Csobánka Község Önkormányzatának jogi képviseletét ellátó ügyvéd jelenlétében lefolytatott nyílt versenytárgyaláson vesznek részt, melyen a licitlépcső 100,-Ft/m2. Ha a pályázó nyertese a meghatározott feltételeket a neki felróható okokból nem teljesítette, a pályázati tárgyaláson részt vett második legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó jogosult szerződést kötni, feltéve, hogy erre irányuló szándékát a pályázati tárgyaláson bejelentette.

A pályázati tárgyaláson eredményt el nem érő pályázók részére az ajánlati biztosíték a tárgyalást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül.

A második legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázónak - amennyiben szerződéskötés az első helyezett pályázóval megtörtént  az ajánlati biztosíték 15 napon belül kerül visszautalásra.

 

A pályázati hirdetmény átvehető, és tájékoztatás kérhető:

Ügyfélfogadási időben a Csobánkai Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőjénél vagy a 26/320-020/22. m. telefonszámon.

 

Csobánka, 2018. június 4.

 

                                                                                         Winkler Sándor Józsefné

                                                                                                    polgármester

 

A felhívás pdf formátumban elérhető itt.