Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató a talajterhelési díjfizetésről

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A TALAJTERHELÉSI DÍJFIZETÉSRŐL

 

Talajterhelési díj

A talajterhelési díj fizetési kötelezettséget a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény felhatalmazása alapján a települési környezet védelmét szolgáló helyi rendelkezésekről szóló 18/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelet írja elő.

 

Díjfizetési kötelezettség

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésére álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót – is alkalmaz.

 

Bevallási, befizetési kötelezettség teljesítése

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és megfizetni (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-ig (2019.03.31-ig). E határnapot elmulasztók késedelmi pótlék megfizetésére kötelezettek. Ha a kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel rendelkezik, ingatlanonként külön-külön bevallást köteles benyújtani. A díjfizetési kötelezettség évközi keletkezése és megszűnése (csatorna hálózatra történő rá- illetve lecsatlakozás, vízfogyasztás keletkezése, megszűnése) esetén a változással érintett (előző és új) kibocsátónak a tárgyévet követő év március 31-ig kell bevallását benyújtani, és az ennek megfelelő részarányos díjat megfizetnie.

 

Talajterhelési díj alapja

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.

A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

 

Az éves vízfogyasztást és a locsolási célú felhasználást a DMRV Zrt. által kibocsátott számlával kell igazolni.

 

A díj mértéke, kiszámításának módja

A talajterhelési egységdíj mértéke 1.200,- Ft/m³

A területérzékenységi szorzó 3.

 

Megfizetésének teljesítése: 11742087-15393678-03920000 számlaszámra

 

Díjmentesség

A kibocsátót – kérelmére – díjmentesség illeti meg a talajterhelési díj fizetési kötelezettség alól abban az esetben, ha az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

  1. 65. életévét betöltötte és az adott ingatlanban életvitelszerűen él,
  2. súlyos fogyatékosság vagy
  3. tartós betegség esetén.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Adófizetésre kötelezetteket, hogy hatóságom a felhívásokat, illetve a bevallás teljesítésére szolgáló nyomtatványokat március elején postázta a DMRV Zrt. által szolgáltatott adatok alapján. Az önbevalláson alapuló talajterhelési díj bevallás ellenőrzése érdekében az ivóvíz szolgáltató (DMRV Zrt.) adatszolgáltatása alapján a bevallás fenti határidejének elmulasztása esetén hatósági eljárás indul!

 

A bevallás teljesítéséhez szükséges nyomtatvány letölthető az Önkormányzat honlapjáról a https://csobanka.asp.lgov.hu/adougyekkel-kapcsolatos-nyomtatvanyok menüpont alól, vagy személyesen beszerezhető a Hivatalban.

 

 

dr. Filó-Szentes Kinga

jegyző