Hírek

Elérhetőségek

Védelmi készültség elrendelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZAT

 

Csobánka község Polgármestere a Csobánka Község Önkormányzat tulajdonában álló Csobánka belterület 192 helyrajzi számú (természetben 2014 Csobánka, Bartók Béla utca) kivett közút művelési ágú ingatlan káreseménye tekintetében az élet és az anyagi javak védelme érdekében teendő intézkedések megtétele miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 16. § b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján

 

2018. május 29. napjától átmeneti jelleggel

védelmi készültséget rendelek el, és ezzel egyidejűleg

elrendelem az élet és anyagi javak védelmét szolgáló munkálatok megkezdését.

 

A védekezés szempontjából minden jelentős eseményt a védekezési naplóban rögzíteni kell.

A védelemvezető Winkler Sándor Józsefné polgármester a 26/320-020, vagy a 06-30/944-4293 telefonszámon értesíthető.

 

E határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal (1052 Budapest, Városház u. 7.) vezetőjéhez címzett, de a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban (2014 Csobánka, Fő út 1.) benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

 

INDOKOLÁS

 

Csobánka belterület 191 helyrajzi számú (természetben: 2014 Csobánka, Béke út 42.) alatti magántulajdonban lévő ingatlanon található melléképítmény jobb oldali része leomlott. Az omlás és a további károsodás jelenleg is tapasztalható, ezért az életveszély elhárítása miatt szükséges védekezés keretében a helyreállításig stabilizálni kell az omlási folyamatot.

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kattv.) 15. § (1) bekezdése értelmében a polgármester az illetékességi területén irányítja és szervezi a felkészülés és a védekezés feladatait.

A Kattv. 16. § b) és e) pontjai alapján a polgármester a településen a védekezés során halasztást nem tűrő esetben átmeneti jelleggel elrendeli az élet és az anyagi javak védelméhez szükséges intézkedéseket, és erről haladéktalanul értesíti a település szerint illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjét és a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökét, valamint szervezi és irányítja az anyagi javak védelmét, a lakosság létfenntartásához szükséges anyagi javakkal történő ellátását.

 

Tekintettel arra, hogy az élet és anyagi javak védelme céljából azonnali beavatkozás vált szükségessé, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

 

Hatáskörömet és illetékességemet a Kattv. 15. § (1) bekezdése és (2) bekezdés c) pontja határozza meg.

A jogorvoslat lehetőségét a Kattv. 19. § (1) bekezdése és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 116. § (1) bekezdése, valamint a 118. § (3) bekezdése biztosítja.

Csobánka, 2018. május 29.

Winkler Sándor Józsefné

polgármester

 

 

01/3179-3/2018 sz. határozat